φιλοσοφία σχεδιασμού

 

Οι σχεδιασμοί μας σκοπεύουν να ενώσουν και ολοκληρώσουν τις νέες προκλήσεις της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και της κατασκευής κτηρίων. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στη στενή και έγκαιρη συνεργασία κατά τη κατασκευαστική διαδικασία του αρχιτέκτονα, του μηχανικού και του εργολάβου. Με αυτό τον τρόπο προωθείται η δημιουργικότητα των παραγόντων και γίνεται δυνατή η ταχεία και οικονομική παραγωγή έργων. Χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ τομέων μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και να ενσωματώσουμε στις πρώτες φάσεις  καινοτόμες  ιδέες  σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε μεταγενέστερες πολυέξοδες αλλαγές.

                     

Παράγουμε μια σύνθετη, ιεραρχημένη και εξελιγμένη διαδικασία σχεδιασμού  βασισμένη σε συνολικά συστήματα που εξασφαλίζουν την εξέλιξη της συνολικής σύλληψης προς την λεπτομέρεια και  του συνόλου προς τα μέρη. Η δική μας συνολική και συστηματική διαδικασία προγραμματισμού προωθεί τη συνεργασία του αρχιτέκτονα με το μηχανικό και το διευθυντή του έργου και επιτρέπει την ενσωμάτωση εξειδικευμένης γνώσης.